"Dalälvens Fiskevårdsområde erbjuder ett variationsrikt fiske i vacker natur. Både stor som liten kan här hitta sitt eget lilla favoritställe. Från de lugna partierna i älvens nedre delar till de mer strömsatta i den övre delen. Matsäcken eller kaffetåren avnjuter ni i någon av de fina slogbodar som finns längs älven."
Välkomna!

Bestämmelser

Dalälvens Fiskevårdsområdesförening (DFVOF) i Mora kommun omfattar Österdalälven från Spjutmo kraftverk till Badstubacksbron i centrala Mora, med undantag för södra stranden på en sträcka av ca 800 meter uppströms nämnda bro.

Bestämmelser:
Detta kort berättigar till fiske endast med handredskap, d v s met-, kast-, haspel-, flug- eller pimpelspö, med begränsning till ett spö per fiskare.

Fiskeförbud råder enligt följande:
1. Från Spjutmo kraftverk till 200 meter nedströms centralfisket i Säs.
2. Isfiske i Dynggrav efter harr är förbjudet från 1 januari till islossningen. Eventuell fångad harr återutsättes.
3. Fiske från farkost, samt bottenmete med mask från Spjutmodammen till Dynggrav.

Under tiden 1 september – 31 december gäller:
1. Allt fiske efter öring är förbjudet.
2. . Ner till utloppet i Dynggrav tillåts endast flugfiske efter harr (max krokstl 10)samt håvning av sik.
Totalt fiskeförbud gäller ner till utloppet i Dynggrav under tiden 1 jan-15 maj. All öring under 50 cm skall återutsättas. Öring med fettfena är naturligt producerad och skall återutsättas oavsett storlek.
oring
Harr
över 35 cm skall återutsättas.

Kräftfiske Kräftfiske tillåtet 16 maj – 16 september. Ingen fångstbegränsning. Max 5 burar per fiskekort. Burarna skall vara märkta med namn och telefonnummer. Endast säsongskort. Kräftfiskekort krävs för alla kategorier undantaget markägarkorten, där kräftfisket ingår.

.

Tillsyn

Olovligt fiske, utan fiskekort eller annat tillstånd, fiske av fredad art eller på fredade områden, som är beslutat av myndighet omfattas inte av kontrollavgiften. Där görs polisanmälan och utrustningen beslagtas.

 

"Barn under 16 år fiskar gratis i målsmans sällskap, under förutsättning att målsman innehar giltigt fiskekort"


Fiskevårdsområdesföreningen tar ut en avgift (kontrollavgift), om någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet fiskar i strid mot förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för fisket inom området.

Fisk eller vattenlevande blöt- och kräftdjur tillfaller fiskevårdsområdesföreningen, om de har fångats av någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet, men som fiskat i strid mot förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för fisket inom området. Lag (2010:1874).

Kontrollavgiften tas ut med stöd av 31 § Lagen om fiskevårdsområden. Observera att kontrollavgiften ej kan överklagas, enl. 39 § Lag (2010:1874). Om avgiften ej betalas inom angiven tid, skickas en påminnelse ut med en angiven ny betalningstid, varefter, om avgifterna kvarstår obetalda, inkassolagen inräder. Åtal kan därefter väckas inom två år.

I Dalälvens Fiskevårdsområde är kontrollavgiften fn 2000:-

Klicka här för fiskekarta. (pdf)